DraftExpress :: The Daily Word
       
The DraftExpress Daily
       
  Saturday, November 26, 2005

FIBA picks Serbia, Italy Puerto Rico and...Turkey?
By Luis FernŠndez

FIBA href=/profile//> announced href=/profile//> today href=/profile//> the href=/profile//> four href=/profile//> countries href=/profile//> that href=/profile//> will href=/profile//> be href=/profile//> granted href=/profile//> the href=/profile//> wild href=/profile//> card href=/profile//> spots href=/profile//> for href=/profile//> the href=/profile//> 2006 href=/profile//> World href=/profile//> Championships href=/profile//> in href=/profile//> Japan. href=/profile//> As href=/profile//> expected, href=/profile//> Serbia href=/profile//> & href=/profile//> Montenegro, href=/profile//> Italy href=/profile//> and href=/profile//> Puerto href=/profile//> Rico href=/profile//> all href=/profile//> made href=/profile//> the href=/profile//> cut, href=/profile//> while href=/profile//> Turkey href=/profile//> completed href=/profile//> the href=/profile//> selection href=/profile//> in href=/profile//> a href=/profile//> controversial href=/profile//> decision. href=/profile//>

Examining href=/profile//> what href=/profile//> Serbia href=/profile//> & href=/profile//> Montenegro href=/profile//> has href=/profile//> done href=/profile//> the href=/profile//> past href=/profile//> few href=/profile//> years href=/profile//> with href=/profile//> two href=/profile//> extremely href=/profile//> disappointing href=/profile//> early href=/profile//> exits href=/profile//> from href=/profile//> the href=/profile//> Olympics href=/profile//> and href=/profile//> European href=/profile//> Championships, href=/profile//> it href=/profile//> may href=/profile//> appear href=/profile//> unfair href=/profile//> for href=/profile//> them href=/profile//> to href=/profile//> receive href=/profile//> this href=/profile//> wild href=/profile//> card. href=/profile//> What href=/profile//> must href=/profile//> be href=/profile//> remembered href=/profile//> is href=/profile//> that href=/profile//> this href=/profile//> country href=/profile//> is href=/profile//> the href=/profile//> current href=/profile//> title href=/profile//> holder href=/profile//> of href=/profile//> this href=/profile//> event href=/profile//> after href=/profile//> winning href=/profile//> it href=/profile//> in href=/profile//> Indianapolis href=/profile//> three href=/profile//> years href=/profile//> ago. href=/profile//> That href=/profile//> was href=/profile//> likely href=/profile//> just href=/profile//> too href=/profile//> strong href=/profile//> of href=/profile//> a href=/profile//> reason href=/profile//> to href=/profile//> overlook; href=/profile//> not href=/profile//> to href=/profile//> mention href=/profile//> the href=/profile//> impressive href=/profile//> talent href=/profile//> pool href=/profile//> they href=/profile//> enjoy href=/profile//> and href=/profile//> the href=/profile//> attention href=/profile//> they href=/profile//> always href=/profile//> draw href=/profile//> around href=/profile//> the href=/profile//> world. href=/profile//> Serbia href=/profile//> and href=/profile//> Montenegro href=/profile//> is href=/profile//> one href=/profile//> of href=/profile//> the href=/profile//> classic href=/profile//> countries href=/profile//> in href=/profile//> FIBA href=/profile//> history, href=/profile//> with href=/profile//> a href=/profile//> good href=/profile//> amount href=/profile//> of href=/profile//> power href=/profile//> in href=/profile//> this href=/profile//> organization. href=/profile//> Taking href=/profile//> into href=/profile//> account href=/profile//> the href=/profile//> horrible href=/profile//> results href=/profile//> they href=/profile//> have href=/profile//> strung href=/profile//> together href=/profile//> lately, href=/profile//> they href=/profile//> are href=/profile//> expected href=/profile//> to href=/profile//> go href=/profile//> through href=/profile//> a href=/profile//> type href=/profile//> of href=/profile//> rejuvenating href=/profile//> movement href=/profile//> that href=/profile//> could href=/profile//> bring href=/profile//> some href=/profile//> draft href=/profile//> prospects href=/profile//> to href=/profile//> the href=/profile//> roster, href=/profile//> like href=/profile//> Uros href=/profile//> Tripkovic, href=/profile//> for href=/profile//> example. href=/profile//>

Italy href=/profile//> is href=/profile//> another href=/profile//> historic href=/profile//> team href=/profile//> in href=/profile//> FIBA href=/profile//> competitions, href=/profile//> usually href=/profile//> very href=/profile//> competitive, href=/profile//> as href=/profile//> they href=/profile//> showed href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> last href=/profile//> Olympic href=/profile//> Games href=/profile//> by href=/profile//> winning href=/profile//> the href=/profile//> silver href=/profile//> medal. href=/profile//> Itís href=/profile//> also href=/profile//> a href=/profile//> wealthy href=/profile//> country href=/profile//> that href=/profile//> enjoys href=/profile//> one href=/profile//> of href=/profile//> the href=/profile//> strongest href=/profile//> domestic href=/profile//> competitions href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> world. href=/profile//> Unfortunately, href=/profile//> this href=/profile//> championship href=/profile//> doesnít href=/profile//> seem href=/profile//> to href=/profile//> come href=/profile//> at href=/profile//> the href=/profile//> best href=/profile//> moment href=/profile//> for href=/profile//> them, href=/profile//> being href=/profile//> right href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> middle href=/profile//> of href=/profile//> a href=/profile//> generation href=/profile//> change. href=/profile//> At href=/profile//> least href=/profile//> we href=/profile//> will href=/profile//> surely href=/profile//> enjoy href=/profile//> the href=/profile//> performance href=/profile//> of href=/profile//> some href=/profile//> of href=/profile//> the href=/profile//> young href=/profile//> Italian href=/profile//> studs href=/profile//> that href=/profile//> are href=/profile//> impressing href=/profile//> in href=/profile//> Europe href=/profile//> these href=/profile//> days, href=/profile//> such href=/profile//> as href=/profile//> Andrea href=/profile//> Bargnani href=/profile//> and href=/profile//> Marco href=/profile//> Belinelli. href=/profile//>

Puerto href=/profile//> Rico href=/profile//> makes href=/profile//> sense href=/profile//> since href=/profile//> they href=/profile//> have href=/profile//> showed href=/profile//> to href=/profile//> be href=/profile//> a href=/profile//> very href=/profile//> solid href=/profile//> team href=/profile//> in href=/profile//> every href=/profile//> major href=/profile//> tournament href=/profile//> played href=/profile//> in href=/profile//> recent href=/profile//> years, href=/profile//> while href=/profile//> also href=/profile//> enjoying href=/profile//> a href=/profile//> large href=/profile//> fan href=/profile//> base. href=/profile//> Also, href=/profile//> it href=/profile//> fits href=/profile//> well href=/profile//> with href=/profile//> FIBAís href=/profile//> intention href=/profile//> of href=/profile//> not href=/profile//> giving href=/profile//> every href=/profile//> wild href=/profile//> card href=/profile//> to href=/profile//> Europe, href=/profile//> in href=/profile//> order href=/profile//> to href=/profile//> preserve href=/profile//> the href=/profile//> global href=/profile//> approach href=/profile//> to href=/profile//> this href=/profile//> competition. href=/profile//>

The href=/profile//> surprise href=/profile//> came href=/profile//> with href=/profile//> the href=/profile//> selection href=/profile//> of href=/profile//> Turkey, href=/profile//> a href=/profile//> team href=/profile//> that href=/profile//> has href=/profile//> failed href=/profile//> miserably href=/profile//> to href=/profile//> achieve href=/profile//> any href=/profile//> type href=/profile//> success href=/profile//> lately, href=/profile//> not href=/profile//> even href=/profile//> reaching href=/profile//> a href=/profile//> quarterfinal href=/profile//> round, href=/profile//> ever href=/profile//> since href=/profile//> earning href=/profile//> the href=/profile//> silver href=/profile//> medal href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> 2001 href=/profile//> Eurobasket href=/profile//> played href=/profile//> on href=/profile//> their href=/profile//> home href=/profile//> floor. href=/profile//> This href=/profile//> is href=/profile//> in href=/profile//> spite href=/profile//> of href=/profile//> the href=/profile//> quality href=/profile//> of href=/profile//> players href=/profile//> they've href=/profile//> featured href=/profile//> on href=/profile//> their href=/profile//> rosters. href=/profile//> This href=/profile//> team href=/profile//> has href=/profile//> embarrassed href=/profile//> itself href=/profile//> every href=/profile//> single href=/profile//> summer href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> past href=/profile//> four href=/profile//> years href=/profile//> while href=/profile//> showing href=/profile//> a href=/profile//> selfish href=/profile//> attitude href=/profile//> and href=/profile//> serious href=/profile//> chemistry href=/profile//> problems href=/profile//> in href=/profile//> the href=/profile//> lockerroom. href=/profile//> This href=/profile//> past href=/profile//> Eurobasket href=/profile//> was href=/profile//> no href=/profile//> exception. href=/profile//>

In href=/profile//> a href=/profile//> very href=/profile//> unfortunate href=/profile//> decision, href=/profile//> from href=/profile//> our href=/profile//> own href=/profile//> point href=/profile//> of href=/profile//> view href=/profile//> at href=/profile//> least, href=/profile//> as href=/profile//> FIBA href=/profile//> has href=/profile//> preferred href=/profile//> to href=/profile//> reward href=/profile//> an href=/profile//> undeserving href=/profile//> group href=/profile//> of href=/profile//> prima href=/profile//> donnas href=/profile//> who href=/profile//> do href=/profile//> not href=/profile//> embody href=/profile//> the href=/profile//> spirit href=/profile//> of href=/profile//> international href=/profile//> basketball href=/profile//> instead href=/profile//> of href=/profile//> other href=/profile//> real href=/profile//> and href=/profile//> competitive href=/profile//> teams href=/profile//> that href=/profile//> could href=/profile//> have href=/profile//> made href=/profile//> the href=/profile//> tournament href=/profile//> much href=/profile//> more href=/profile//> interesting. href=/profile//> What href=/profile//> we href=/profile//> can href=/profile//> only href=/profile//> now href=/profile//> hope href=/profile//> for href=/profile//> is href=/profile//> that href=/profile//> Turkey href=/profile//> can href=/profile//> get href=/profile//> over href=/profile//> its href=/profile//> typical href=/profile//> problems href=/profile//> to href=/profile//> finally href=/profile//> play href=/profile//> some href=/profile//> serious href=/profile//> basketball href=/profile//> this href=/profile//> summer.

 
Archive